תובענה ייצוגית בגין עיגול שטחים כלפי מעלה (חיב חלק מדונם כדונם)

ת”מ 17644-06-12 גבריאל רוסנברג נ’ עיריית נהריה

אוחד דיון בשתי בקשות לאישור תובענה ייצוגית כנגד עיריית נהריה: האחת, בגין גבית אגרת ביוב בניגוד למגבלת גבייה וללא אישור משר הפנים, והשנייה- בגין הצמדה למדד של תעריף האגרה בניגוד לסעיף 76 לחוק ההתייעלות הכלכלית, הקובע הוראת מעבר לפיה, רשות מקומית שלא הוקם בה תאגיד, תגבה אגרות לפי התעריפים הנקובים בחוקי העזר. בדיון הוסכם כי המחלוקת תצומצם לשאלת סמכותה של העירייה לעדכן את שיעור האגרה לפי הוראות ההצמדה למדד שבחוק העזר. ביהמ”ש קיבל את עמדת המבקשים וקבע כי מועצת רשות המים והביוב היא שרשאית לקבוע עדכונים לתעריפים, ולא העירייה. לשון סעיף 76(ב) של חוק ההתייעלות הכלכלית, ברורה: הרישא של הסעיף עוסקת בכך שהתעריפים בגין שירותי ביוב שהעניקה הרשות המקומית, שהיו בתוקף ערב תחילתו של חוק זה, ימשיכו לחול, ואילו הסיפא קובעת שמועצת רשות המים והביוב רשאית לקבוע עדכונים לתעריפים אלה. משמע, התעריף שעומד בעינו הינו נושא אחד, ואילו עדכון התעריף הוא נושא אחר. אין לייחס למחוקק כוונה להעניק סמכות זהה לשתי רשויות, מבלי שייקבע בהוראת החוק מתי רשאית כל אחת מהן להפעיל את סמכותה. על כן העירייה חרגה מסמכותה כאשר עדכנה את תעריפי האגרה, והבקשה לאישור תובענה ייצוגית מתקבלת.

לקריאת פסק הדין