את הפטורים הקבועים בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) יש לפרש בצמצום. טענות לתחולת הפטור אינו בסמכותו של מנהל הארנונה.

עמ”נ (י-ם) 526/08 ישיבת מקדש המלך נ’ מנהל הארנונה בעיריית ירושלים

בית המשפט דחה את טענות הישיבה להחיל את הפטור החלקי מארנונה גם על חדרי המגורים של תלמידי הישיבה בנימוק שעל פי ההלכה הפסוקה, יש לפרש, ככל שניתן בצמצום את הפטורים הקבועים בפקודת הפיטורין. נקבע, כי ככל שיש למערערת טענות בנוגע לתחולת הפטור שניתן ע”י הממונה, מנהל הארנונה איננו הערכאה המוסמכת להתערב בקביעותיו.

לקריאת פסק הדין