בוטלו היטלי סלילה על בעלי נכסים הגובלים בכביש “עוקף עפולה” בשל העדר זיקה בין מימון סלילת הכביש להיטל

עתמ (נצ) 1118/07  שמשון רודוי ואח’ נ’ עיריית עפולה

בוטלו היטלי סלילה שהוטלו על בעלי נכסים הגובלים בכביש “עוקף עפולה” . התקבלה הטענה, כי  העירייה קיבלה החלטה על סלילת הכביש, והפיכתו לציבורי, באופן רטרואקטיבי, מספר שנים לאחר שנסתיימה סלילתו, בניגוד להוראות חוק העזר סלילה. בית המשפט קבע, כי  הפיכת הסדר הראוי ( הכרזה ואח”כ סלילה) במקרה זה מהווה הפרה מהותית, אשר בצירוף כלל הנסיבות מביאה לבטלות החיוב. התקבלה הטענה כי  הכביש הינו כביש בינעירוני  שנסלל ומומן על ידי מע”צ, ולא על ידי עיריית עפולה. נקבע שלא מתקיימת הזיקה הנדרשת בין ההיטל לשרות-סלילת הכביש. “זיקת הנייר”, ההכרזה הרטרואקטיבית על סלילת הכביש אינה מספקת. בנסיבות אלה, גביית ההיטל הינה פגיעה לא מידתית ושרירותית העולה כדי עשיית עושר שלא כדין.

לקריאת פסק הדין