בוטל חיוב בהיטלי פיתוח שהוטלו על ידי עיריית בת ים

עת”מ 21809-07-12 מרצפות בת ים נ’ עיריית בת ים

עיריית בת ים חייבה נישום בהיטלי סלילה, תיעול וצנרת מים. ביהמ”ש קבע כי החיוב בהיטל סלילה נעשה בחוסר סמכות מאחר והעירייה לא קבלה אישור של מועצת העירייה ושר הפנים להטלת החיוב, כפי שנדרש בחוק העזר. עוד נקבע כי במקרה דנן העירייה לא הוכיחה קיומה של “זיקת הנאה” הכרחית לחיוב בהיטל.

לקריאת פסק הדין