ביטול היטל ביוב בחוק עזר צריך להתקבל על בסיס ממצאים עובדתיים מובהקים

עמ”נ 46440-02-13 יורם מלמן נ’ מועצה אזורית לב השרון

ועדת הערר לביוב החליטה לבטל את היטלי הביוב בגין מכון טיהור וביב מאסף בנימוק של אפליה לפיה החיוב בהיטל ביוב לפי חוק העזר משנת 2003, כולל חיובים בגין מכון טיהור שפכים וביב מאסף, המשרתים גם את התושבים הוותיקים, אולם מושתים רק על התושבים החדשים. בית המשפט המחוזי עיין בפרוטוקול הדיון במסגרת הערעור, ומצא כי טענת האפליה לא הוכחה עובדתית: איש מהצדדים לא חקר את העד או את המומחה בסוגיה זו, ולא ניתן לה משקל מהותי עד לסיכומים. לקביעת הוועדה, לפיה התשתית העובדתית מעוגנת בנוסח החוקי החדש – אין קיום עצמאי. השימוש בלשון החוק יכול לשמש כלי עזר לפרשנותו, אולם אין בו כדי ‘ליצור’ עובדות, בבחינת יש מאין. לפיכך, שומה היה על המערער להוכיח בראיות את טענתו לפיה הרכיבים הנוספים שבהיטל הביוב הושתו לראשונה על נישומי החוק החדש. לאור האמור, ביהמ”ש קבע כי יש לבטל את החלטת הוועדה בדבר פסלות תעריפי היטל הביוב בגין רכיבי הביב המאסף והמט”ש בשל אפליה. נקבע כי הדיון יוחזר לוועדה כדי שתכריע, כגוף מקצועי ומיומן בסוגיות העובדתיות, לאחר שתשמע ראיות ותבחן את תחשיב החוק הישן. ייתכן כי בסופו של יום, תימצא קביעתה כנכונה, אולם בחינת שני התחשיבים הינה תנאי לקבלת המסקנה.

לקריאת פסק הדין