ביטול תעריפים חדשים בחוקי עזר שנקבעו על בסיס מערכת נתונים חסרה ולקויה

תא (ב”ש) 1043/02 התאחדות הקבלנים והבונים נ’ עיריית באר-שבע

בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע, כי תעריפים חדשים וגבוהים מהותית שנקבעו בחוקי עזר חדשים יבוטלו זאת, החל ביום 31/12/07. נקבע ביטול פרוספקטיבי, במטרה למנוע זעזועים בתקציב העירייה שמסתמך על התעריפים בחוקי העזר כדי לאפשר לעירייה בחינה מחודשת של התשתית העובדתית הרלבנטית. בנקבע כי התעריפים נקבעו על סמך תשתית חסרה ושגויה. כך למשל הוכח, כי עלות עבודות הפיתוח המבוצעות על ידי משב”ש לא הופחתה מהעלויות שנלקחו בחשבון בתחשיב. בפני בית המשפט הוצגו נתונים סותרים לגבי ההשתתפות של משרד השיכון בעלויות פיתוח ואף הם לא נסמכו על מסמכים מתועדים שאותם ניתן לבדוק.