במסגרת עקרון סופיות השומה, לא ניתן להחיל קביעה של וועדת הערר על שנים בהן לא הוגשו השגות.

עמ”נ (ת”א)152/06 כנפיים לימודי קרקע בע”מ נ’ המועצה המקומית כפר שמריהו,

המערערת הגישה השגה, על שומת הארנונה לשנת 2005, במסגרתה ביקשה מוועדת הערר, כי תחיל את קביעתה גם לשנים 2003-2004, שנים אשר בגינן לא הגישה העוררת השגות; הוועדה קבעה, כי אין היא מוסמכת להאריך מועד להגשת ההשגות באופן רטרואקטיבי, ודחתה את טענת המערערת, כי לא קיבלה את דרישות התשלום לאותן שנים. במאמר מוסגר נקבע, כי אף אם הייתה מבקשת המערערת, הארכת מועד, מאת מנהל הארנונה –  למרות שלא נראה, כי מוקנית למנהל הארנונה סמכות בחוק להארכת מועד- הרי היה אז על המערערת ליתן טעמים כבדי משקל כדי לשכנע בבקשת הארכה כאמור. באותו הליך נדון גם ערעור שכנגד של המועצה, כנגד קביעת הסיווג הראוי לבית הספר לטיסה, אף ערעור המועצה נידחה; נקבע, כי למועצה מוקנית סמכות רחבה להגדיר את צו הארנונה שלה; מאחר והסיווג המבוקש (בית ספר) מצוי בצו הארנונה, ואינו מוגבל, הרי שאין מניעה להחילו על המערערת, שהוכיחה, כי היא מנהלת בנכס נשוא הערעור בית ספר לטיסה – לימודי קרקע.

לקריאת פסק הדין