בניה מסיבית ללא היתר בנייה והסתרת המידע מהעירייה הינם עילה להחיל את החריג להעדר הסמכות להטיל ארנונה רטרואקטיבית

עת”מ 1603/06 אולמי דולפין בע”מ נ’ עיריית רמלה.

בית המשפט החיל את החריגים לחוסר הסמכות להטיל ארנונה רטרואקטיבית ואישר הטלה רטרואקטיבית בנסיבות בהן הוכח כי העותרת בנתה ללא היתר והוסיפה מאות מטרים למבנה, מבלי שהדבר הובא לידיעת העירייה. הוכח כי טענותיה של הנישומה בהזדמנויות שונות כי למבנה לא נוספו שטחים הופרכו והעירייה הציגה צילומים של בניה מאסיבית על גג המבנה. הוכח כי העותרת בנתה מאות מ”ר ללא היתר ולמרות שהיתה מודעת לכך הכחישה את הבנייה. בית המשפט מציין כי אין מוטלת על הנישום חובה לבדוק את השטח על פיו חויב, מאידך, במקרים בולטים וברורים של חיוב חסר, המלווה במחדל של הנישום, אין להכיר באינטרס ההסתמכות שלו, כי שומות הארנונה לא ישונו באופן רטרואקטיבי.

לקריאת פסק הדין