נדחו טענות שונות כנגד היטלי פיתוח בבת ים

תא (ת”א) 1097/97 א.ר.י. מזרחי ובניו בנייה והשקעות בע”מ ואח’ נ’ עיריית בת ים 

נדחו תביעות להשבת היטלים כדלהלן: היטל סלילה-  נקבע כי ראוי היה לחייב בדמי השתתפות בגין כביש שנסלל קודם לכניסתו לתוקף של חוק העזר שקבע היטל סלילה, אולם בית המשפט לא הורה על השבה כיוון שלא הוכח שההיטל היה גבוה מדמי ההשתתפות. נקבע, כי הרחבת כביש כמקימה עילה לחיוב בהיטלי פיתוח, ללא קשר למועד הסלילה הראשוני של הכביש הישן. תיעול- נקבע כי אין לראות באי קבלת החלטות ומסירת הודעות כנדרש כפגם היורד לשורש הסמכות. הנחת צנרת- נדחתה הטענה ל”כפל הצמדה” של התעריף בשנת 84 ( בחוק העזר עצמו ובחוק העזר הצמדה למדד). נדחתה הטענה כי הנכסים הישנים היו מחוברים לרשת המים בהעדר הוכחה לכך. נדחתה הטענה לחוסר סמכות לחייב בגין שטחי שירות. נציין, כי עו”ד יאיר ממן ממשרדנו הופיע כעד מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.

לקריאת פסק הדין