האם ניתן להעלות טענות כנגד החיובים בהיטלי פיתוח לאחר זכייה במכרז שחלק מתנאיו כלל תשלום היטלי הפיתוח

ע”א 29612-01-13 יהלומית פרץ עבודות בניין ופיתוח בע”מ  נ’ עיריית באר שבע.

מערערת זכתה במכרז שפורסם על ידי משרד הבינוי והשיכון ומנהל מקרקעי ישראל לבניית דירות מגורים במתחמים המצויים בשטח עיריית באר שבע. אחד מתנאי המכרז כלל התחייבות של הזוכה לשלם לעירייה היטלי פיתוח על פי חוקי העזר. לאחר שזכתה במכרז ושילמה את הסכומים בגין היטלי הפיתוח,  הגישה המערערת תביעה כספית להשבתם, באשר, כנטען, גביית האגרות והיטלי הפיתוח בפרויקטים בהם בוצעו עבודות הפיתוח והתשתית שלא ע”י העירייה אינה חוקית. נטען, שהדין אינו מקים זכות למשיבה לגבות אגרה עבור עבודות שלא היא ביצעה. בימ”ש קמא דחה את התביעה, ומכאן הערעור. ביהמ”ש המחוזי דחה את הערעור משני נימוקים: ראשית, ביהמ”ש שוכנע כי העירייה כן נשאה בעלויות הקמת התשתיות, ועל כן קמה לה הזכות לגבות היטלי פיתוח בגינן. שנית, נקבע כי היה על המערערת להעלות את טענותיה כנגד תעריפי חוקי העזר עוד בעת פרסום המכרז, ולא להמתין עד לאחר הזכייה כדי להגיש את התביעה. קבלת התביעה בשלב זה, תביא לפגיעה בשוויון בין מתמודדי המכרז, שכן סביר להניח כי המתמודדים האחרים לקחו בחשבון את מלוא ההוצאות בגין היטלי הפיתוח במסגרת הצעתם.

לקריאת פסק הדין