החלטת ועדת ערר לביוב בניגד לעמדת בית המשפט בענין אלי רוני יוזמה לפיה אי הכללת שטחי שירות בתחשיב אינה עילה להפחתתם מההיטל אלא לכל היותר יש לבחון את השפעתם על התעריף בכללותו

עא (נת) 247/06 מ.ח ארז בנין ופיתוח בע”מ נ’ עיריית ראשון לציון 

ועדת ערר לענייני ביוב מרכז, בראשות כב’ השופטת קלוגמן קבעה, כי על אף שסביר להניח ששטחים למטרות שירות לא נכללו בסך השטחים המרכיבים את מכנה התחשיב לקביעת היטל הביוב בעיר, שנערך בתחילת שנות ה- 80, הרי שבניגוד לעמדת בימ”ש מחוזי בפרשת “אלי רוני יוזמה”, רשאית העירייה  לחייב שטחים אלה בהיטל ביוב. הועדה צידדה בביקורת על החלטת בימ”ש מחוזי, תוך שהסתמכה על דברי המלומד שפיר, וקבעה כי במקרה זה, יש לבחון את השפעת אי הכללת השטחים במכנה התחשיב על התעריף שנקבע, וככל שההשפעה על התעריף  תהא משמעותית, יש לתקן את התעריף בהתאם.