החלת המבחן הפונקציונלי לשם הגדרת “בניין” לצורך חיוב בארנונה

עמ”נ (ת”א) 269/04 אלי, רוני ואבי יוזמה ופיתוח בע”מ נ’ מנהל הארנונה של עיריית ראשון לציון, 

בית המשפט דן בשאלה מתי נכס ייחשב כנכס שאינו בגדר “בניין” וממילא אינו בר חיוב בארנונה. בית המשפט אימץ את המבחן הפונקציונאלי- על פיו נכס יהווה בניין כאשר הוא כולל את כל התשתיות החיוניות למטרה לה נועד. למבחן זה ישנם שני מבחני עזר המבחן הפורמלי- טופס 4 או תעודת גמר יכולים להוות ראיה לכך שמדובר בבניין, וכן המבחן המעשי- המועד בו החלו לעשות בפועל שימוש במבנה. בנסיבות הערעור נקבע כי מאחר ובחלק מהיחידות נעשה שימוש, ומאחר ונקבע כי מצב היחידות זהה, הרי שהן ראויות לשימוש. עוד נקבע, כי למרות שבמקרה זה השאיר העורר את היחידות באופן כזה שיאפשר לשוכר עתידי לעצב אותן כראות עיניו, אין זה כשלעצמו יכול להוות ראיה לכך שאין המדובר בבניין. בנסיבות העניין, עצם השימוש שנעשה בפועל בחלק מהיחידות, טופס 4 שניתן לפני כ- 3 שנים וגם מצב היחידות בפועל לפי התרשמות וועדת הערר בסיור שנעשה, הראה כי המדובר בבניין החייב בארנונה.

לקריאת פסק הדין