החלת עקרונות השיהוי על תביעה כספית רטרואקטיבית

ת”א 40597/07 עו”ד קמר נ’ עיריית תל-אביב,

נפסק, כי התובעים, השתהו בהגשת תביעת השבה רטרואקטיבית על חיוב בארנונה בשל גודל הנכס; וזאת, כי תבעו את העירייה רק לאחר 5 שנים. תביעתם המאוחרת פגעה באינטרס ההסתמכות של העירייה מבחינה תקציבית. העירייה אף לא התרשלה בתפקידה; ודוק, היא קיבלה חלקית את ערר התובעים, מדדה את הנכס מחדש והחלה לחייב בהתאם וכן לא גבתה רטרואקטיבית בגין החלק בנכס, ששטחו גדל בעקבות המדידה; העירייה, אם-כן, לא פגעה באופן מהותי בשלטון החוק ולא באינטרס ציבורי חשוב; לפיכך, במאזן שבין שיהוי התביעה לבין פגיעת העירייה באינטרס ציבורי, נחסמה דרכם של התובעים כנגד העירייה.

לקריאת פסק הדין