היטל ביוב בגין תוספת בנייה ישולם במלאו

עא (נת’) 201/01 פלקו בע”מ נ’ עיריית רחובות, ניתן ביום 8/1/07. 

עבור תוספת בנייה יש לשלם היטל ביוב במלואו – היטל שיחושב על פי שטח הבנייה שנוספה, בלי קשר לתשלומי היטל ששולמו בעבר בגין שטח הקרקע או שטח בנייה שנבנתה קודם לכן. זהו אחד היסודות לשיטת ההיטל להבדיל משיטת דמי ההשתתפות שהיתה נהוגה בעבר. ועדת הערר פסקה בשלשה עניינים נוספים: כדי ליהנות מהוראות הפטור שבסעיף 27 לחוק הביוב, על המבקש להראות, כי שילם עבור ביוב על פי הסדר שקדם לחוק הביוב; חובת ההודעה לפי סעיף 16 לחוק הביוב אינה חלה, כשמדובר בבניה נוספת באותו נכס.  גם אם ייקבע, שחובת ההודעה חלה – הרי אי מתן ההודעה הוא פגם פרוצדוראלי, שאין בו כדי לאיין את חובתו של בעל הנכס לשלם את היטל הביוב;  ניתן לחייב בניין לתעשייה על פי נפחו ולא על פי שטחו.