היטל ביוב נקבע על פי התעריפים במועד ההודעה על התקנת הביוב ולא על פי התעריפים במועד משלוח דרישות התשלום

עא (נת’) 152/05  אביעלי ארז ו-121 אח’ נ’ המועצה האזורית לב השרון

ועדת ערר לענייני ביוב מחוז מרכז (יו”ר כב’ השופטת קלוגמן) קבעה, כי יש לחייב בהיטל ביוב, על פי התעריפים שהיו נוהגים במועד בו נשלחה הודעה על הכוונה להתקין מערכת ביוב; ולא במועד בו נשלחה דרישת התשלום. ועדת הערר נסמכה על הלכת גילמונד שקבעה כי לשון החוק איננה סובלת מרחב פרשני על פיו ניתן למתוח את קביעת התעריפים עד למועד ביצוע העבודות; וזאת, למרות שלעיתים ההגיון הכלכלי מחייב דווקא כן לחייב על פי תעריפים נכונים למועד הביצוע. בכל אופן במקרה הנדון דרישת התשלום נשלחה אף זמן רב לאחר הביצוע בפועל ולאחר שחוק העזר שונה והתעריפים מכוחו הועלו, דבר שודאי הביא לתוצאה בלתי צודקת. עוד נקבע, כי הרשות נהגה אפליה פסולה שעה שאפשרה לחלק מהתושבים ל”התנדב” לשלם לפני שהוציאה דרישות תשלום ובטרם שונה החוק כאמור. הועדה קבעה, כי ברור מנסיבות המקרה, כי הרשות השהתה במכוון את הוצאת דרישות התשלום עד לאחר שהתעריפים הגבוהים יותר נכנסו לתוקף.