המבחן לפטור מארנונה של נכס שנהרס או ניזוק לפי סעיף 330 הינו פיזי הנדסי לפי מראה עיניים ולמבחן ה”כדאיות הכלכלית” לשיפוצו אין רלבנטיות יותר

בר”מ 5711/06 חברת המגרש המוצלח ואח’ נ’ עיריית תל אביב

בית המשפט העליון נדרש לשאלה, מהם התנאים למתן פטור מארנונה לפי סעיף 330 לפקודת העיריות. נקבע (כב’ השופטת מ’ נאור, ובהסכמתם של כב’ השופטים א’ גרוניס ו-א’ חיות), כי המבחן היחיד לקבלת הפטור הוא – האם מבחינה אובייקטיבית ניתן לומר, כי הבניין “ניזק במידה שאי אפשר לשבת בו”; נקבע, כי בניגוד לפסיקה הקיימת, מבחן הכדאיות הכלכלית “אובייקטיבית” או עלות “סבירה” לשיפוץ הנכס אינה רלבנטית יותר; עוד נקבע, כי הפטור אינו מוגבל בזמן, וגם אין נפקות לשאלה מי “תרם” להבאת הבניין למצבו הנוכחי.

לקריאת פסק הדין