המונח “בנק”, פורש באופן רחב והוחל גם שטחים המשמשים להנהלת הבנק ומשרדיו.

עמ” נ (י-ם) 315/05 בנק יהב בע”מ נ’ עיריית ירושלים

סיווג “בנקים” הגבוה יחסית, אינו חל אך ורק על פעילות המתבצעת בסניפי הבנק. הפעילות המתבצעת במשרדיו השונים של תאגיד בנקאי היא חלק בלתי נפרד מהפעילות המתבצעת בסניפיו. משרדי ההנהלה והאגפים השונים, ביניהם גם הלשכה המשפטית, עוסקים בקידום הפעילות הבנקאית. הבנק ביקש, כי בית המשפט ייתן פרשנות מצמצמת לסווג ויגביל אותו רק לסניפי הבנק – הנכסים בהם ניתן שירות ישיר ללקוח. בית המשפט דחה פרשנות זו וקבע, כי אמנם  ביטויו הברור ביותר של השימוש הבנקאי הוא השירות שניתן ללקוח הבנק בסניף, אולם, שימוש בנקאי אינו מתמצה במתרחש בסניף הבנק בלבד. לכן יש לראות בפעילות המתבצעת במשרדי המנהלה שימוש בנקאי, וזאת חרף העובדה שלא מתבצע בה קשר עם לקוחות. בית המשפט הפנה לשורה של פסקי דין הקובעים כי יחידות שונות של בנקים, כגון משרדי מנהלה, ארכיב ומחסנים, יסווגו כ”בנקים” לצרכי ארנונה, למרות שלא מתקבל באותן יחידות קהל.

לקריאת פסק הדין