הנחת תשתית ראייתית לכאורית מחייבת את הרשות להסביר שינויים בין תוכנית הביוב שיכול ויהיה להם השפעה על התעריף

וע (חי) 102/01 מושב שיתופי שבי ציון אגודה חקלאית שיתופית בע”מ נ’ מ.א. מטה אשר, מיום 10/10/07. לקריאת פסק הדין במלואו ראה אתר בתי המשפט.

הועדה כי על אף שלא הוגשה חוות דעת מומחה, די בכך שהוונחה בפניה תשתית ראייתית מבוססת כדי לקבוע שהתחשיב על פיו נקבעו התעריפים בחוק העזר לוקה, לכאורה, בטעות. התחשיב לא לקח בחשבון את השינוי בתוואי סילוק השפכים שתוכנן במקור לעבור דרך לוחמי הגטאות ולא דרך נהריה. העוררים אף הביאו ראיות לשוני בלתי מוסבר, בין השטחים שנלקחו בחשבון לצורכי תחשיב היטל הביוב לבין השטחים שנלקחו בחשבון לצורך חישוב אגרת כביש וארנונה; בנסיבות אילו קבעה הועדה, כי אין מנוס מביטול דרישת התשלום.

לקריאת פסק הדין