הסיווג לסניפי בנק הדואר הינו “משרדים שרותים ומסחר” ולא סיווג “בנק”

עמ”נ 328/06 חברת דואר ישראל בע”מ נ’ מנהל ארנונה קרית אתא,

במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס”ד –2004, תוקנה ההגדרה “משרדים, שירותים ומסחר” – כך שנוסף אליה הביטוי: “סניפי דואר וסוכנויות דואר שבהם ניתנים שירותים לציבור”.לפי הגדרה מתוקנת זו, החל משנת הכספים 2004, סניפי דואר וסוכנויות דואר יוגדרו כ”משרדים, שירותים ומסחר”. לפיכך, פסק בית המשפט המנהלי בחיפה, כי החל משנת הכספים 2004, לא ניתן יותר לסווג סניפי דואר בסיווג הגבוה: “בנקים”, אף אם מתנהלת בהם פעילות בנקאית. לעומת זאת, עד לשנת המס 2003, ניתן לחייב את סניפי הדואר- או לפחות חלק מסוים בו מתנהלת פעילות בנקאית – בתעריף בנק. יחד עם זאת, בית המשפט לא התיר תיקון רטרואקטיבי של החיוב, באשר, שינוי סווג רטרואקטיבי, יעשה רק בנסיבות מיוחדות, שלא התקיימו במקרה זה. בנק הדואר הינו גוף נפרד ואישיות משפטית נפרדת מרשות הדואר, בעל אופי עסקי – מסחרי, ולכן אין באספקת שירות חיוני לציבור על ידו, כדי להפכו לגוף המבצע פעילות שלטונית, בעל אופי שלטוני ריבוני. לפיכך אין הוא מחזיק בנכס מטעם הממשלה ואין הנכס משמש לצרכי הממשלה. לכן, אין הוא זכאי ל”הנחת מדינה” בשיעור של 45%.

לקריאת פסק הדין