העירייה אינה מוסמכת לבטל בדיעבד פטור לנכס לא ראוי לשימוש כל עוד לא הוכח אחרת

עתמ (חי’) 515/08 פלסטיקס חיפה בע”מ נ’ עיריית עכו

לא ניתן לחייב בדיעבד נכס שנקבע לגביו שהוא לא ראוי לשימוש ופטור מארנונה. טענה לענין חיוב רטרואקטיבי אינה בסמכותה של ועדת הערר לארנונה.

לקריאת פסק הדין