הפטור מארנונה לשוכר משנה אינו חל על שוכר ששכר את כל הנכס להבדיל מחלק

ת.א  700215/05 עירית רעננה נ. פניאטה אחזקות בע”מ, מישורים חברה לפיתוח בע”מ,

מי ששוכר את כל הנכס משוכר אחר אינו נחשב “:דייר משנה” הפטור מארנונה בהתאם לפקודת העיריות גם אם העירייה טעתה לראות בשוכר הראשון כמחזיק.