השבת ארנונה  ששולמה ביתר אף ללא הליכי השגה וערר

תא (ת”א) 11548/05 שנטיב בע”מ נ’ עיריית רמת גן,

כאשר אין חולק שהארנונה חושבה על פי שטח גדול מהשטח בפועל, יש להשיב את הסכומים ששולמו ביתר לנישום. מקום בו נקבע כעובדה כי נישום חויב בסכום הגבוה מהמגיע ממנו עקב מדידה מוטעית, ראוי שהרשות הציבורית תחזיר את מה ששולם ביתר, גם ללא התדיינות. ביצוע השבה בנסיבות אלו צודקת גם בהתחשב בכך, שמדובר ברשות ציבורית אשר חבה כלפי האזרחים חובת הגינות וגם חובה בסיסית שלא לנהוג ברשלנות. בית משפט קבע כי הרשות התרשלה בכך שלא מילאה חובתה ולא ביצעה מדידות בנכס. מן ראוי להכיר בזכות להשבת תשלומי מס שנגבה ביתר בצורה רחבה, מפני שאזרח המקבל דרישת תשלום מן השלטון רשאי להניח, כי הדרישה מבוססת על אדני החוק. על האזרחים המקבלים דרישות מס לדעת, כי במקרה של טעות יוחזר להם כספם. אדם סביר אינו חייב לבדוק כל דרישה המגיעה לידיו ואינו חייב להטיל ספק במדידה שביצעה העירייה.

לקריאת פסק הדין