השיטה ההיטלית מנתקת את הקשר בין עבודות ספציפיות להיטל, כמו כן, לא ניתן לתבוע השבה לאחר התחייבות לתשלום ההיטלים במסגרת מסמכי המכרז.

עת”מ (ת”א) 1354/02 פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע”מ נ’ עיריית תל אביב

תביעה להשבת היטלי פיתוח בגין עבודות פיתוח שביצעו העותרות במתחם נדחתה לאור העקרון ההיטלי המנתק את הקשר בין העבודות הספציפיות להיטל. כמו כן, נקבע כי זוכה במכרז מנוע מלהתכחש בדיעבד למסמך בדיעבד. מי שהגיש הצעה למכרז ולא מחה על תנאיו – מנוע מלתקוף לאחר מכן את ההתחייבויות שהיו חלק מהמכרז שאם לא כן – ייפגע השוויון בין המתחרים.

לקריאת פסק הדין