וועדת ערר שלא כיבדה כראוי את הזכות להליך הוגן ולא שמעה את הצדדים כיאות חטאה לתפקידה ועליה לשוב ולדון בתיק בחדש.

עמ”נ (נצ’) 1006/07 שירותי בריאות כללית נ’ עיריית טבריה,

כך קבע בית משפט המחוזי בנצרת (כב’ השו’ מוניץ נחמה). וועדת הערר הינה גוף מעין שיפוטי שתפקידה לעיין ולבחון את הראיות המונחות בפניה, לצורך הכרעה בערר. על הוועדה לאפשר לצד לטעון בפניה ולהציג ראיותיו. כך, אף לחקור את המצהיר של הצד שכנגד על תצהיריו, ולציין את מהלך הדברים בפרוטוקול. מקום בו, לא קיימה וועדת הערר חובותיה אלו, הרי שהיא פוגעת בזכות הטיעון. פגיעה בזכות הטיעון וחובת השימוע לא תוביל תמיד לבטול ההחלטה, אך בנסיבות המקרה, נקבע כי הפגם ירד לשורש ההליך המנהלי, ולכן הצריך את ביטול ההחלטה והחזרתה לוועדת הערר לדיון מחדש. בנסיבות פסק הדין, וועדת הערר התעלמה מתצהיר שהוגש לה, ומבקשת המערערת לטעון מול הוועדה. עיון בפרוטוקול וועדת הערר הראה, כי הצדדים טענו לגוף המחלוקת רק בקצרה. נוסף לאמור, הרי שלאור התנהגותה זו של הוועדה נמנעה מהעוררת האפשרות לערוך השוואה בין נכסים דומים וסיווגם בתחום הרשות, שזו, אחת הדרכים להוכחת סבירות סיווג של נכס.

לקריאת פסק הדין