חברה המבצעת עבודות פיתוח עבור רשות מקומית חלף היטלי פיתוח לא זכאית לנכות מס תשומות בגין ביצוע העבודות

דנ”א 2234/09 אינבסטמנט לימיטיד נ’ מנהל מס ערך מוסף – אשדוד

העותרות, יזמות מקרקעין, התקשרו בהסכם עם החברה הכלכלית לאשקלון לשם ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בקרקעות שבבעלותן. הוסכם כי החברה הכלכלית תספק לעותרות שירותי פיתוח והקמה של תשתיות מסוגים שונים, וכן הוסכם, כי אחוז מסוים מסכום התמורה הכולל ייחשב כ”חלף אגרות והיטלים”, ובגין העברת סכום זה- ייהנו העותרות מפטור מאגרת הפיתוח. החברה הכלכלית הוציאה חשבונית מס לעיריית אשקלון בגין סכום זה; בעבור יתרת הסכום הוציאה החברה הכלכלית חשבונית מס לפקודת העותרות, אשר ביקשו לנכות בגינו מס תשומות. בית המשפט העליון (כבוד המשנה לנשיאה, השופט אליעזר ריבלין), קבע כי התשלום עבור עבודות פיתוח ציבוריות המבוצעות למען הרשות המוניציפאלית, בין אם הועבר ישירות לרשות ובין אם הועבר לחברה הכלכלית, דינו כדין אגרות והיטלים ומשכך לא ניתן לנכות בגינו מס תשומות.

לקריאת פסק הדין