חובתו של התאגיד לגלות מסמכים שנוצרו לפני הקמתו ונמצאים בידי העירייה

ת”א 2725/07 (בש”א 594/08) נקר יוסף נ’ מיתב בע”מ, ניתן ביום 17/08/09;

תאגיד מים וביוב – מחויב בגילוי מסמכים שנוצרו טרם הקמתו והנמצאים בידי העירייה, נקבע כי משהתאגיד בא בנעלי העירייה חלה עליו חובה לגלות את כל המסמכים המצויים בידי העירייה ושיש להם רלבנטיות למחלוקת בין הצדדים