חיוב חדש של שטחים בהתאמה לצו הארנונה לא יחשב שינוי שיטת חישוב.

ע”א  3551/04 עירית הרצליה נ’ דוברת רונן ועודד ציפורה 

בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כערכאת ערעור על החלטת בית המשפט השלום קבע, כי עירית הרצליה מוסמכת לחייב שטחים (מרתף, עליית גג, מדרגות) אשר היו קיימים בנכסים, אך לא חויבו קודם לכן בארנונה, הגם שעל פי צו הארנונה הם היו ברי חיוב. בית המשפט קבע, כי על הרשות להתאים את החיוב בפועל לאמור בצו הארנונה, וכי חיוב כזה מהווה תיקון טעות של גביית חסר בלתי חוקית ואינו מהווה שינוי שיטת חישוב האסורה על פי דיני ההקפאה.

לקריאת פסק הדין