חיוב שטחים משותפים בארנונה, יעשה בהתאם לסיווג השטח העיקרי

בר”מ 4991/04 מנהלת הארנונה בעירית חיפה נ’ שילוח חברה לביטוח,

בהתאם לשימוש בשטח העיקרי שנעשה ע”י כל נישום בנפרד. ולכן, חברת ביטוח היושבת במבנה בו נעשים מספר שימושים, תחויב בארנונה בגין חלקה היחסי בשטחי המשותפים במבנה, על פי סיווג “מְבַטחים”. בהערת אגב מציין בית המשפט, כי לא יותר חיוב רטרואקטיבי הנובע מתיקון טעות של הרשות. ועוד, נקבע כי תיקון שומה שנעשה במהלך שנת מס לגבי אותה שנה, לא ייחשב כתיקון רטרואקטיבי.

לקריאת פסק הדין