טענת קיזוז כנגד חוב שהתיישן

רעא (חי’) 40073-07-13 חוסין עזאם נ’ עיריית קרית אתא.

טענת התיישנות מכוונת נגד זכות התביעה ולא נגד הזכות שאת מימושה תובעים. בהעדר הוראה מפורשת אחרת בדין או בהחלטה שיפוטית, רשאי בעל דין שהוא חייב בחוב “חדש”, לטעון לקיזוז כנגד חוב חלוט של הנושה שהתיישן, בהיות טענת ההתיישנות טענה הגנה דיונית לעומת זכות הקיזוז שהיא זכות מהותית. חוב הארנונה של המערער הוא חוב חלוט – חוב קיים שלא נפרע. אפילו נאמר שמדובר בחיובים כספיים שלא מתוך אותה עסקה, הרי שמדובר ב”חיובים קצובים” – הן חוב הארנונה כחוב חלוט והן חוב ההוצאות. אין בפסה”ד המינהלי, שאסר נקיטת הליכי גבייה מינהליים – אקטיביים, כדי לשלול אפשרות של גבייה פסיבית, בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנוגע להפעלת הליכי גבייה מינהליים לפי פקודת המסים (גבייה) .

לקריאת ההחלטה