יש להוכיח כדבעי טענה לחיוב כפל בגין תשתיות שמומנו על ידי נישום ובוצעו על ידי משב”ש

ת.א. (חי’) 227/05 שכטמן ושות’ חברה לבניין ופיתוח בע”מ נ’ המועצה המקומית שלומי

תביעה להשבת היטלי הנחת צנרת מים והביטל ביוב בטענה שהתשתיות מומנו על ידי התובעת ובוצעו על ידי משרד הבינוי והשיכון. בית המשפט דחה את התביעה לגבי היטל צנרת מים בנימוק שלא הוכח חיוב כפל וקביל את התביעה לגבי היטל הביוב בנימוק שהוכח שמדובר בחיוב כפל לא חוקי

לקריאת פסק הדין