יש לראות במתקן חינוך יחידה אחת הכוללת גם את משרדי ההנהלה, פנימיות וחדר אוכל לצורך הכרה בפטור לצורכי חינוך.

עתמ (נצ’) 91-08  בית לוי יצחק נ’ מנהל הארנונה בעיריית צפת

בית המשפט המחוזי בנצרת קבע כי בניין, המשמש כפנימיית בית הספר לתלמידים הלומדים בישיבה,  פטור מארנונה מכוח הוראות סעיף 5.ג.(ה)(3) לפקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פיטורין), 1938.המחלוקת בעתירה, נגעה לשאלה האם גם מגורי הפנימייה של תלמידי הישיבה התיכונית, והשימושים הנלווים למגורים אלו, הינם בבחינת שטח המיועד לחינוך או ללימוד. בית המשפט קבע כי אכן מדובר בשטח המיועד לחינוך ע”פ הוראות הפקודה, מאחר והקניית החינוך הנעשית בפנימייה היא רחבה יותר ואיננה חופפת להקניית הידע, הנעשית באמצעות כיתות הלימוד.

לקריאת פסק הדין