כל מגרש מהווה נכס גובל בפני עצמו, סלילת כביש מודרני על כביש ישן מקימה חבות בהיטל בגין בנייה חדשה ולא בגין רכיב הקרקע

עת”מ (ת”א)1598/05 מישורי הבונים בע”מ נ’ עיריית הרצליה

יש לראות בכל מגרש, “נכס” ניפרד מהחלקה כולה, וזאת, גם במקרה בו טרם הסתיימה חלוקת המגרשים ברישום; בפרט כאשר מוכח, כי העירייה מתייחסת לכל מגרש כנפרד. “נכס גובל” הוא נכס שיש אפשרות לעבור ממנו אל הרחוב שנסלל. המחלוקת העובדתית לגבי השאלה האם יש לראות בכביש המודרני שנסלל חלף הכביש הישן (לללא מערכת ניקוז, ללא אלמנטים הנדסיים, וללא שכבות מצע ותשתית) סלילה ראשונה הוכרעה בפסק דין ולמעשה נקבע כי ניתן לגבות לגבי בנייה חדשה, אולם לא ניתן לגבות לגבי רכיב הקרקע שחל על הבעלים הקודם.

לקריאת פסק הדין