כס יסווג כתעשייה כאשר מוכח שישנו הליך ייצור המוני

עמ”נ (ת”א) 302/07 טמיר כהן 1999 בע”מ נ’ מנהל הארנונה של עיריית תל אביב, פורסם ביום 17/03/08, לפסק הדין המלא ראה מאגר נבו.

נקבע כי לצורך בחינת סיווגו של נכס יש לבחון את תכלית חוקי המס, בכלל ותכלית התעריף הנמוך לתעשייה, מאידך.פסק הדין עוסק בסיווג משרדים המשמשים לפעילות קריאייטיב ונקבע, כי כאשר אין הליך של ייצור המוני כלשהו אין לסווג הנכס כתעשייה. עוד נקבע כי בבדיקת סך המבחנים שנקבעו בפסיקה לצורך סיווג תעשייה, אין מענה חד משמעי לפעילות המערערת ולכן לא ניתן בהכרח לקבוע כי המדובר בפעילות יצרנית. בית המשפט קבע לגבי היקף הביקורת השיפוטית של בית המשפט על וועדות הערר, כי יש לבחון את ההחלטה בבחינה מנהלית , קרי, האם ההחלטה מצויה במתחם הסבירות. כל עוד ההחלטה מצויה במתחם הסבירות המנהלית,  בית המשפט לא יתערב בה.

לקריאת פסק הדין