לא די בפרשנות קונסטרוקטיבית אלא נדרשת הוראה מפורשת בחוק העזר על מנת להטיל חיוב על המדינה בהיטלי פיתוח

ת.א 4450-09-07 המועצה המקומית באר-יעקב נ’ מדינת ישראל משרד הביטחון

המועצה ביקשה לקבוע חבות על המדינה בהיטלי פיתוח מכוח הגדרת “בעל נכס” בחוקי העזר, המפנה לחוק המקרקעין, המפנה לחוק יסוד: מקרקעי ישראל, המגדיר כי מקרקעי ישראל הם בבעלות המדינה. בית המשפט ניתח את הוראות החוק, חוקי העזר והנחיות היועמ”ש לממשלה וקבע, כי על אף שסעיף 42 לפקודת הפרשנות אינו דורש התייחסות מפורשת לחיוב המדינה בחוק המסמיך, ודי בכך שקיימת חבות בחוקי העזר, עם זאת, בית המשפט דחה את התביעה בנימוק כי בחוקי העזר של המועצה אין הסמכה מפורשת כנדרש בסע’ 42 לגבות תשלומים מהמדינה, וקבע כי המועצה מתבססת על פרשנות גמישה ומרחיבה מדי של הגדרת “בעל נכס” בחוקי העזר;