לא ניתן לחייב בגין כביש שנסלל לפני שחוק העזר נכנס לתוקף

עא (חי) 4384/07  אולשביצקי פישר חברה לבניה בע”מ נ’ עירית חיפ

החברה אשר בנתה בנין מגורים בעיר, נדרשה לשלם היטל סלילת רחובות.  החברה והעירייה חתמו על הסכם לפיו החברה תסלול מחצית מרחוב הגובל בנכס, ובעבור חלקה בסלילת יתרת הרחוב תשלם סך של 120 א’ ₪.  לאחר שבמשך למעלה מ-5 שנים מחתימת ההסכם טרם סללה העירייה את המשך הרחוב, פנתה החברה לעירייה שתשיב לה את ההיטל ששילמה. בית המשפט קבע כי במקרה זה, אחד הרחובות הגובלים בנכס, נסלל טרם כניסתו לתוקף של חוק העזר, ולאור לשון חוק העזר סלילה, העירייה איננה מוסמכת לגבות היטל סלילה בעבור רחוב זה. ואולם, במקרה זה, חתמו הצדדים על הסכם. בית המשפט קבע , כי אמנם, ככלל, ההחלטה מתי לסלול רחוב, נתונה לשקול דעתה של הרשות, ואולם במקרה זה מההסכם עולה כי העירייה אכן התחייבה לסלול את יתרת הרחוב, וכעבור חלוף 5 שנים, טרם עמדה בהתחייבות זאת. עוד קבע בית המשפט, בניגוד לעמדת העירייה ולפסיקת בית משפט קמא, כי אין בחתימה על ההסכם משום ויתור של המערערת על זכות ההשבה. לפיכך, קיבל בית המשפט את הערעור, והורה לעירייה להשיב לחברה את מלוא הסכום ששילמה בגין היטל הסלילה.

לקריאת פסק הדין