לא ניתן לפצל נכס קטן למספר שימושים ויש לראות בו נכס אחד

עמ”נ 233/06 תכפ סוכנויות 1993 בע”מ נ. מנהל הארנונה בעירית ת”א

עירית תל אביב פיצלה את החיוב בנכס (ששימש לתיקון כלים פנאומטיים ומכירת חלקי חילוף להם) ששטחו 292 מ”ר ל – 203 מ”ר “מלאכה ותעשיה” 76 מ”ר “עסקים” ו 14 מ”ר “מחסן”; בית המשפט לעניינים מנהליים (כב’ השופטת אחיטוב) קבע, כי אין לפצל את הנכס לשימושים נפרדים ויש לחייבו על פי סיווג “מלאכה ותעשיה”; בהנמקתה, התייחסה השופטת לפסיקות קודמות בעניין פיצול נכסים לשימושים שונים וקבעה, כי אין הן מתייחסות לנכסים ששטחם כה קטן; הנכס, כך נקבע, אינו “רב תכליתי ובעל שימושים מגוונים” אלא הומוגני ופיצולו לסיווגים שונים הינו מלאכותי; ערעורה של החברה התקבל והנכס יחויב כולו כ”מלאכה ותעשיה”.

לקריאת פסק הדין