לועדת ערר לארנונה אין סמכות להארכת מועדים

עמ”נ (ת”א) 221/05 ז’ק קובה ואח’ נ’ מנהלת הארנונה של עיריית חולון,

בית המשפט פירש את סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל”ו-1976 (להלן: החוק) וקבע שאין ועדת ערר מוסמכת להאריך את מועד הגשת כתב התשובה להשגה מעבר ל-60 הימים המצוינים בחוק. בקשה להארכת מועד יש לבקש טרם תום 60 הימים, האמורים. יודגש, כי במקרה זה האיחור בתשובה להשגה היה של שלושה ימים בלבד; ואולם, מאחר והחוק נוקב מועדים ואף נוקט בסנקציה בעניין, אין בית המשפט, בהעדר נסיבות מיוחדות, יסטה מהוראות החוק. מאחר ובפני בית משפט, לא עומדת כל בקשה להארכת מועד, אין מקום להכריע בסוגיית סמכותו הטבועה של בית המשפט להאריך מועדים.

לקריאת פסק הדין