מכולות יבילות וזמניות המשמשות לאחסנת ציוד בניה יחוייבו בארנונה כמחסן

עמ”נ  244/05 יעקב ארבל נ. עירית רעננה,

בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב (כב’ השופט ישעיה) קבע כי מכולות, הגם שאינן מחוברות בחיבור קבע מהוות “בניין” לעניין סעיף 269 לפקודת העיריות וכי מאחר שהשימוש במכולות הוא כמחסן יש לחייבן בהתאם שכן על פי צו הארנונה של עירית רעננה, ניתן לחייב בסיווג “מחסן” גם מחסן שהוא מבנה נפרד שאינו קשור למבנה אחר. יתשומת לב הקוראים לדיון בטענת האפליה. בית המשפט דחה טענת אפליה של הקבלן שטען כי קבלנים אחרים אינם מחויבים במקרים דומים בארנונה. מבלי לפסוק עובדתית בשאלה האם נהנו אחרים מפטור לגבי מבנים דומים, קבע בית המשפט כי במקרה כזה בו חיובו של הקבלן הוא כדין, גם אם העירייה הנמנעה מלחייב אחרים שלא כדין אינה פוטרת אותו מתשלום ואין מדובר באפליה המקנה זכות לביטול החיוב.

 

לקריאת פסק הדין