נדחתה בקשת הרשות לקבל חוזים שנחתמו בין קבלן לדיירים, כדי להוכיח את “טענת הגלגול”

תא (ת”א) 66730/04 המועצה המקומית גבעת שמואל נ’ פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע”מ.

בקשתה של הרשות המקומית לקבל לעיונה העתקים של חוזים שנחתמו בין הקבלן לדיירים – נדחו. נקבע שהרשות אינה זכאית לטעון טענת “גלגול” כקו הגנה לתביעת השבה של היטלי פיתוח אם נגבו שלא כדין.