נדחתה דרישת השבה של קבלן ששילם בעבור פיתוח למנהל מקרקעי ישראל ועירית אשדוד

ת”א  9610/96  אספלט אשדוד נ. מנהל מקרקעי ישראל

נדחתה תביעה של קבלן ששילם מכח הסכם עם המנהל תשלומים בעבור פיתוח הקרקע למנהל ולאחר מכן נדרש לשלם על ידי העירייה היטלים גם בגין שטח הבניה.בית המשפט קבע כנוהל מו”מ גם לעניין גובה הסכום שישולם למנהל ומכאן כי החבות עוגנה גם במישור החוזי. בנקבע שלא התקיימו נסיבות של התעשרות שלא כדין בגין גביית כפל לאחר שהוכח שהסכום שהשתלם למנהל נועד לכיסוי סכומים ששולמו על ידי המנהל לקי.בי.אי שפיתחה את הקרקע, כמו כן, בעלויות הפיתוח נשאו גם המנהל (30%)  וגם העירייה  (70%) ומכאן שהיא זכאית לגבות את ההיטלים מכח חוקי העזר שלה.

לקריאת פסק הדין