נדחתה טענה לחיוב כפל בהיטלי פיתוח בגין תשתיות פיתוח שמומנו על ידי התובעות ובוצעו על ידי משרד הבינוי והשיכון

ת”א 583/07 מכלוף בכור ובניו בע”מ נ’ עיריית אשקלון,

התובעות הינן חברות בנייה, אשר זכו במכרז להקמת בנייני מגורים ומסחר באשקלון. כחלק מתנאי המכרז, התחייבו התובעות לבצע בעצמן את עבודות התשתית במתחמים שהוקצו להן, לרבות סלילה, תיעול, ביוב ואספקת מים. כמו כן, התחייבו התובעות להתקשר עם משרד הבינוי והשיכון להקמת התשתיות מחוץ למתחמים. לטענת התובעות, אף על פי שהתשתית בוצעה על חשבונן, העירייה חייבה אותן לשלם היטלי פיתוח כתנאי לקבלת היתרי בנייה. העירייה השיבה כי הסכומים שהוצאו על ידי משב”ש קוזזו מהחיוב בהיטלים,ואם יש לתובעות טענות, עליהן ללהפנות את טענותיהן למשרד הבינוי והשיכון, ולא אליה. ביהמ”ש קיבל את עמדת העירייה וקבע כי לא הוכח כפל תשלום בגין הפיתוח, היות והעירייה קיזזה סכומים שהועברו למשרד הבינוי והשיכון מהחיוב בהיטלי הפיתוח. בית המשפט התחשב בהיבטל החוזי של המחלוקת ובכך שבחוזה עם משב”ש נכתב במפורש כי התובעות ישלמו תשלומי חובה הכוללים היטלי פיתוח ומיסים עירוניים לעירייה.

לקריאת פסק הדין