ניתן לחייב בהיטלי פיתוח בגין בנייה חדשה אך בתוך זמן סביר ממועד בצוע עבודות הפיתוח.

עתמ (ת”א) 2235/07 אברהם בנדט נ’ עיריית ראשון לציון

כך פסקה כב’ השופטת דותן, בעתירה מנהלית כנגד חיובים בהיטלי סלילה ותיעול, ובאגרות מים. אף במקרה של בנייה חדשה שנוספה לקרקע לאחר ביצוע עבודות פיתוח, העירייה זכאית לחייב בתשלום היטל בגינה, אולם, חייבת להיות זיקה לעבודות פיתוח ספציפיות, והמועד לחיוב בהיטל איננו בלתי מוגבל – כאשר העירייה זכאית לגבות את ההיטל רק במשך “תקופת ביניים סבירה” לאחר תום עבודות הפיתוח. העירייה לא סיפקה נתונים באשר למועד ביצוע העבודות בסוברה, כי “אירוע המס” היחיד, הינו הבקשה להיתר בנייה, ולפיכך אין חשיבות למועד ביצוע עבודות התשתית. לפיכך, קבע בית המשפט, כי העירייה לא עמדה בנטל ההוכחה בעניין. בשולי הדברים נפסק, כי יש לחייב בהיטלי פיתוח אף שטחים שנבנו ללא היתר משיקולים של מדיניות משפטית (שהחוטא לא יצא נשכר), הגם שקרוב לודאי שטחים אילו לא הובאו בחשבון במסגרת התחשיב שביסס את תעריפי ההיטל.

לקריאת פסק הדין