נעשתה בין אבחנה בין הליכי גבייה מכוח אכרזת המיסים והליכי גבייה מכוח פקודת העיריות.

עת”ם 234/07 רכבת ישראל בע”מ נ’ עיריית דימונה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב’ השו’ י. אלון). קבע, כי ניתן לנקוט הליכי גבייה מכוח פקודת העיריות גם כאשר תלויים ועומדים הליכי השגה וערעור ובלבד שהונפקה שומה. בית המשפט פירש באופן דווקני את הוראות המס וייחס משמעות לכך שבפקודת העיריות אין סעיף ספציפי האוסר נקיטת הליכי גבייה במקרה של הליך השגה או ערר. התוצאה הינה כי, למרות שבהכרזת המיסים גבייה, יש סעיף מעכב, הקובע כי אין לנקוט בהליכי גבייה המתנהלים עלפי הוראות פקודת המיסים גבייה, כאשר מתנהל הליך של ערעור והשגה, אין בו כדי לעכב הלכי גבייה המתנהלים על פי פקודת העיריות. הכרזת המיסים גבייה הינה חקיקת משנה שמטרתה להוסיף על פקודת העיריות, לכן תיקון שקבע כי הליכי הגבייה האמורים יעוכבו לא חל על פקודת העיריות.ייש להעיר כי בנסיבות פסק הדין, הטילה עיריית דימונה עיקול רק על הסכום אותו נהגה הרכבת לשלם בעבר על פי שומה קודמת לפני הגדלתה. כלומר, על סכום שלפחות בעבר, לא היה שנוי במחלוקת.

לקריאת פסק הדין