סיווג משרדי ועד עובדים ומשרדי תחזוקה של בנק

(עמנ (י-ם) 56714-11-13 מנהל הארנונה- עיריית ירושלים נ’ בנק דיסקונט לישראל בע”מ

בהתאם לעקרון שנקבע בעמ”נ 315/05 בנק יהב בע”מ נ’ עיריית ירושלים, כי נכסים המוחזקים על ידי בנקים, על כל אגפיהם, מסווגים ככאלה לצורך חיובם בארנונה, על פי התעריף שבסעיף 6א לצו הארנונה של עירית ירושלים, למעט משרדי ההנהלה הראשית או האזורית של הבנק, יש לקבוע כי נכס, המשמש בחלקו האחד כמשרדי ועד העובדים של בנק דיסקונט ובחלקו האחר כמשרדים למתן שירותי תחזוקה שוטפת לנכסי הבנק באזור ירושלים, אינו בבחינת “משרדי הנהלה ראשית ו/או הנהלה אזורית של בנק” כמשמעותו של מונח זה בסעיף 6ג לצו המיסים של עיריית ירושלים לשנת 2013 ).

לקריאת פסק הדין