עדת הערר לענייני ביוב אינה מוסמכת לדון בחיוב שהוצא ע”י תאגיד

ו”ע 10444-02-10  טי.אף.גי (דה פיננשל גרופ’) בית השקעות בע”מ נ’ עיריית ת”א-יפו

המדובר בחיוב בגין היטל ביוב שהוטל על ידי מי אביבים 2010 בע”מ שהינו תאגיד המים והביוב של עיריית תל אביב, כמשמעותו בחוק תאגידי מים וביוב, התשס”א-2001. העירייה טענה, כי לאור סעיף 75(2) לחוק ההתייעלות (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009-ו-2010) התשס”ט-2009, הרי שהפרק השלישי בחוק הביוב בטל; לפיכך, נוכח העובדה שדרישת התשלום אינה של העירייה וגם משלא קיים מנגנון של הגשת ערר לוועדות ערר לביוב ביחס לדרישות של תאגיד מים וביוב, הרי יש לקבוע, כי לוועדה אין סמכות לדון בדרישת התשלום דנן. מנגד טענה העוררת כי היטל הביוב נדרש ממנה על ידי העירייה לראשונה ביום 31.12.09 ולאחר מכן, ביום 5.1.10, נשלח עדכון דרישת התשלום הראשונה בתוספת הפרשי הצמדה; לפיכך, דרישת התשלום הוצאה לפני הקמת התאגיד ועל-כן הסמכות היא של ועדת הערר. ועדת הערר (מפי כבוד השופטת עינת רביד) קיבלה את טענת העירייה וקבעה, כי לועדת הערר אין הסמכות העניינית לדון בערר לאור העובדה, כי ערר זה הוגש על דרישת התשלום המתוקנת מיום 5.1.10, היינו, לאחר כניסתו לתוקף של חוק ההתייעלות; ולפיכך, קבעה על סילוקו של הערר על הסף. יצוין כי ועדת הערר נמנעה מלהכריע באשר לגוף המוסמך לדון בערעורים על חיוב אותו הוציא התאגיד וזאת בשל הדעות השונות בפסיקה הקיימת בעניין זה.