עירייה רשאית לבטל פטור שנתנה בנימוק שהיא לא הייתה הגוף המוסמך למתן הפטור, דיון בתכלית הפטור למוסדות חינוך.

עתמ (י-ם) 1150/07 עטרת בנות ירושלים נ’ המומנה על מחוז ירושלים משרד הפנים ואח’,

כך קבע בית משפט המחוזי בחיפה(כב’ השו’ מוסיה ארד). בית המשפט קבע, כי התכלית העיקרית העומדת בבסיס מתן הפטור למוסדות חינוך היא תמיכה בשירותי החינוך של הקהילה; במקרה של סמינרים למורים, תכלית הפטור תתקיים, עם סיום הלימודים בסמינר והפיכת בוגריו למורים בקהילה. סמינר המקבל פטור מארנונה, לימים תלמידיו יישאו בנטל החינוכי של הרשות והקהילה. בנסיבות פסק הדין אין מחלוקת, כי תלמידות הסמינר לא נועדו להישאר בקהילה ולשאת בעול החינוכי, ולכן אין הסמינר עומד בקריטריונים שנקבעו למתן פטור מארנונה לסמינר חינוכי. עוד קבע בית המשפט, כי העירייה הייתה מוסמכת לבטל פטור קודם שניתן לעותרת, ברגע שגילתה, כי נפל פגם במתן הפטור. הפגם שנתגלה הינו, כי הפטור למוסד חינוכי שניתן, ניתן מטעם העירייה למרות שהסמכות למתן פטור זה הינה של משרד הפנים.

לקריאת פסק הדין