פטור מאגרות בנייה לגורם הפועל מטעמה של המדינה, נדחתה טענת קיזוז של העירייה לתשלום סכומים שחוייבה להשיב בנימוק שהאינטרס של סופיות השומה גובר על האינטרס הציבורי לגביית מס אמת.

עא 2099/08 עיריית אשקלון נ’ תשלו”ז השקעות והחזקות בע”מ

ערעור על פס”ד של ביהמ”ש המחוזי בירושלים בעניין 4 נושאים עיקריים: פטור ממחצית אגרות הבניה בפרוייקט הקשור למסגרת עידוד בניה מהירה לעולים חדשים, השבת כספים ששולמו בכפל בגין היטל ביב מאסף, קיזוז היטל פיתוח מפעל מים ושעור הריבית שבה יישאו הסכומים שפסק ביהמ”ש המחוזי כי יושבו לחברה. ביהמ”ש פסק (השופטים ע. ארבל, א. פרוקצ’ה וא. חיות) כדלקמן: פטור מאגרות הבניה: נפסק כי ניתן לזקוף את הפטור הקבוע בסעיף 1.22 לתוספת השלישית (תקנה 19) תקנות התכנון והבניה גם לטובת הגורם הפועל מיוזמתה או מטעמה של המדינה. קיזוז היטל פיתוח מפעל מים: הגם כשמדובר בטעות טכנית של העירייה, אינטרס סופיות השומה והשיהוי הרב גוברים על האינטרס הציבורי. לפיכך, העירייה לא יכולה לטעון לקיזוז היטל פיתוח מפעל מים, מן הסכומים אותם חויבה להשיב לחברה. היטל ביוב מאסף: נפסק כי אמנם עפ”י פרשת יזום, על מרכיב זה להתברר בועדת ערר וזו דרך המלך, אך יחד עם זאת, ביזום לא נקבע כי ביהמ”ש נעדר סמכות להידרש לעניינים המצויים תחת סמכות ועדות הערר. ובנסיבות אלו, אין מקום להתערב בשיקול דעתו של ביהמ”ש קמא כשהחליט להמשיך ולדון בתיק.

לקריאת פסק הדין