פטור מארנונה למעון יום לקשיש על פי פקודת הפיטורין. בית המשפט קבע על פי תכלית החקיקה שנפלה טעות ברת תיקון בלשון החוק.

עתמ (חי) 678/08  עמותת העדה היהודית הספרדית בחיפה נ’ עיריית חיפה

בית המשפט המחוזי בחיפה (הש’ יעל וילנר) קבע במסגרת עתירה מנהלית שהגישה עמותה המנהלת מעון יום לקשישים, כנגד עיריית חיפה,כי מעון יום לקשיש זכאי לפטור מארנונה ע”פ פקודת הפיטורין. פקודת הפיטורין כנוסחה ערב העתירה, מקנה פטור מארנונה ל”מעון יום” כמשמעו בחוק הפיקוח על מעונות. ואולם, בחוק הפיקוח אין הגדרה של “מעון יום” כי אם הגדרת “מעון” בלבד, ומכאן המחלוקת בין הצדדים. בית המשפט קבע כי בפקודת הפיטורין נפלה טעות טכנית של השמטה לא מכוונת, שאלמלא תתוקן הופכת את הוראת החוק לאות מתה, ולפיכך מדובר בטעות שעל בית המשפט לתקן. עם תיקון הטעות, ובהתאם לתכלית החקיקה, הפטור מארנונה חל אף על מעונות יום לקשיש.

לקריאת פסק הדין