פרשנות פטור בהסכם בין העירייה למינהל מקרקעי ישראל לפטור מהיטלי פיתוח ביחס למחלוקת להיטלים בגין שטחי שירות

ע”א 6426/10 אס.ג’י.אס חברה לבניין בע”מ נ’ עיריית פתח תקווה

עיריית פתח תקווה התקשרה בשנת 1998 עם מנהל מקרקעי ישראל בהסכם לפיו, התחייבה העירייה לפטור את מי שירכשו זכויות במגרשים באזור התעשייה בעיר מאגרות ומהיטלי פיתוח, עד לשיעור ניצול של 120% עיקרי משטח הבנייה ברוטו. המערערות רכשו את הזכויות לפיתוח מגרשים באזור התעשייה, וכתנאי לקבלת היתר בנייה, חויבו על ידי העירייה בתשלום אגרות והיטלי פיתוח. המערערות טענו כי יש לפטור אותן מתשלום זה, בטענה שאין הן חייבות בהיטל על שטחי השירות. ביהמ”ש דחה טענה זו וקבע כי היות וחוקי העזר (שמכוחם מוטלים ההיטלים והאגרות) אינם כוללים התייחסות מיוחדת לשטחי השירות, אזי הם חלים באופן מלא גם על שטחים אלו, כחלק מתחולתם הכללית על הבנייה המבוצעת בעיר ואין זה חלק מהפטור.

לקריאת פסק הדין