קרקע צמודה לבית קפה המשמשת להסעדה תחויב כ”קרקע תפוסה” ולא כ”מבנה”.

ראה: עמנ  175/08 יריב קפנטו בע”מ נ’ מנהל הארנונה של עיריית תל אביב יפו

כך קבע בית משפט לעניינים מנהליים בת”א (כב’ השופט דוד רוזן). צו הארנונה של עיריית ת”א, מאפשר לחייב שטח בחצר ובמעברים, התפוס ע”י מסעדות ובתי קפה, בארנונה בשיעור של 50% מהשטח, אך שותק באשר לסווג. העירייה מסווגת את אותו שטח בסיווג בו מחויב מבנה בית הקפה. ועדת הערר קבעה בהחלטתה, כי סעיף זה מעניק הקלה הבאה לידי ביטוי בהענקת פטור למחצית מהשטח לחיוב, ולא בגובה התעריף, שכן המדובר בחלק אינטגראלי ובלתי נפרד מהעסק עצמו. בית המשפט קבע כי מדובר בשטח קרקע שעיקר שימושו עם המבנה. צו הארנונה ברור בעניין זה וקובע ששטח שעיקר שימושו עם המבנה יחויב בתעריף “קרקע תפוסה” ולא בתעריף בניין.

לקריאת פסק הדין